Registre

Dades personals

Nom*
Primer cognom*
Segon cognom
Document d'identificació
Número d'identificació*
Data naixement*
Sexe
Formació
Correu electrònic*
Telèfon 1*
Telèfon 2
Tipus i nom de la via*
Número*
Escala
Pis
Porta
Població*
Codi Postal*
Provincia*

Seguretat

Indica i confirma la contrasenya

Password*
Repetir contrasenya

Tractament de dades

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (dins el fitxer Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals) ) per a la gestió de les activitats del centre cívic a les que participa com a inscrit.

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Les seves dades restaran en actiu fins que sol·liciteu la baixa de les mateixes.
He llegit, entenc i accepto la clàusula referent a la RGPD i les  condicions d'ús.

Per fer efectives les inscripcions heu de seguir la normativa següent: • Es considerarà la plaça ocupada quan s’hagi efectuat el pagament. En cap cas es reservarà plaça ni es realitzarà la inscripció per telèfon. • Modalitat d’inscripcions: en línia i de forma presencial, per ordre d’arribada. • Cada persona es pot inscriure en un màxim de tres tallers i pot inscriure-hi un màxim de tres persones més. En el cas dels tallers de voluntariat es poden fer dues inscripcions per persona, la pròpia i d’una persona més. • El pagament del taller en línia només es pot efectuar amb targeta. • El pagament del taller presencialment es farà per imposició o targeta. El termini per presentar el rebut bancari, des del moment en què es fa la preinscripció a recepció, és de 48 hores. • En cas de pagament amb targeta cal presentar un document oficial acreditatiu (DNI, passaport o carnet de conduir). • La direcció del centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants. En aquest cas el centre es posarà en contacte amb l’usuari per informar-lo de l’anul·lació del taller i en un període de 30 dies, des de l’inici dels tallers, els usuaris que hagin fet el pagament amb targeta o per imposició bancària s’hauran de presentar al centre per procedir a la devolució corresponent. • En cas que l’usuari es doni de baixa d’un taller en què està inscrit, haurà de notificar-ho durant el període de devolucions (consulta difusió especifica). • Una vegada esgotat el període de devolucions, no es retornaran els diners de la inscripció, excepte a aquelles persones que presentant un informe mèdic demostrin que no poden realitzar aquell taller. El justificant ha d’estar entregat al centre abans de (consulta difusió especifica) • L’Ajuntament de Barcelona subvenciona amb un 50% les persones empadronades al municipi i en situació d’atur. Aquest ajut econòmic s’aplicarà només a un taller per centre i persona quan aporti la documentació requerida dins del període d’inscripcions (DARDO o vida laboral i padró vigents). • No s’acceptarà cap inscripció amb la reducció d’aturat fora de les dates marcades del període d’inscripcions. • El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professor/a o la ubicació d’una activitat si ho considera necessari. • Es recuperaran les classes perdudes, per causes alienes a l’usuari, dins del trimestre en curs. • No es podrà fer un canvi puntual d’horari d’una classe de qualsevol taller si no hi ha el consens del 100% dels inscrits, i només a iniciativa de la direcció. • Es recuperaran les classes perdudes per causes alienes a l’usuari. • Cal tenir present que mentre el centre estigui obert al públic no s’interrompran els tallers, únicament els dies festius de calendari no es realitzaran els cursos. • El material fungible que sigui necessari per al taller anirà a càrrec de l’usuari. En la informació de cada taller s’especificarà quin és aquest plus econòmic. • La direcció del centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produccions dels usuaris. Per aquest motiu us demanem que no deixeu al centre cap material de valor tant econòmic com emocional. • L’acompanyament de les persones amb discapacitat que necessitin suport per fer l’activitat estarà exempt del pagament de la matrícula. • Totes aquelles persones que pateixin alguna malaltia relacionada amb la pèrdua de la memòria, trastorn, i/o que segueixin algun tipus de tractament que pugui alterar la seva capacitat psicomotriu i/o cognitiva, hauran d’informar-ne a l’hora d’inscriure’s en un taller, per tal que el/la monitor/a n’estigui informat. La direcció del centre declina tota responsabilitat, excepte en l’horari de realització de l’activitat, de tal manera que és aconsellable que aquestes persones vinguin acompanyades en entrar i en sortir de l’aula de realització de l’activitat. • El Centre es reserva el dret

Vols rebre informació?

Vull rebre informació sobre els serveis i activitats de l’equipament.

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (dins el fitxer Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals) amb la finalitat d’informar-vos de totes les activitats que fan a aquest centre legitimada pel vostre consentiment que ens atorgueu.
Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar els camps adreça postal, adreça electrònica o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per realitzar comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada
Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.
Les seves dades restaran en actiu fins que sol·liciteu la baixa de les mateixes.

Vull rebre informació sobre activitats culturals de la ciutat.

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (dins el fitxer 031-Contactes i Mailing de l’Institut de Cultura) amb la finalitat d’informar-vos de totes les activitats que fan els seus centres http://bcn.cat/cultura/legal/cat.html, legitimada pel vostre consentiment que ens atorgueu.
Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar els camps adreça postal, adreça electrònica o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per realitzar comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.
Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.
Les seves dades restaran en actiu fins que sol·liciteu la baixa de les mateixes.


Com vols rebre aquesta informació

Per correu electrònic

Per correu postal

Xarxa de Centres Cívics

Ajuntament de Barcelona

Gestió tècnica:
CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA (G60320132) | C/Blesa 27

Centre Cívic
CAN VERDAGUER

Piferrer, 94
08016 Barcelona
93 276 80 77
info@canverdaguer.comEl nif/nie no es correcte

El correu elctrònic es incorrecte

Les contrasenyes no coincideixen

Has d'acceptar les condicions d'ús per a poder registrar-te

La contrasenya ha de tenir, com a mínim, 6 caràcters